SSPF. Forever young.
Jaarverslag 2020 - Stichting Shell Pensioenfonds
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
11 feiten over jouw pensioenfonds

Waar staat SSPF voor?

1
De premie die je als deelnemer van SSPF elke maand inlegt voor jouw financiële toekomst is uitzonderlijk laag, namelijk 2 procent van je brutosalaris. De overige 31 procent is in 2020 betaald door jouw werkgever.

2
De pensioenregeling van SSPF heeft een sponsorgarantie. Mocht het pensioenfonds in zwaar weer verkeren, dan staat Shell garant voor financiële steun. Deze afspraak geeft jou als deelnemer extra zekerheid en is zeer uitzonderlijk in het Nederlandse pensioenlandschap.

3
Sinds juli 2013 is SSPF een gesloten fonds en komen er geen nieuwe deelnemers meer bij. Iedereen die na 1 juli 2013 in dienst is gekomen bij Shell zit bij het nieuwe fonds. Hierdoor wordt het aantal actieve deelnemers steeds kleiner en stijgt het aantal oud- Shellmedewerkers en gepensioneerden. De verhouding ligt nu als volgt: 6.500 actieve deelnemers, 7.100 oud-Shell-werknemers en 18.800 gepensioneerden.

 4
Heb je een pensioenvraag die niet makkelijk per mail of via de telefoon te beantwoorden is? Dan kun je beeldbellen met één van onze pensioenspecialisten. Tijdens het gesprek is het mogelijk om je beeldscherm te delen en samen berekeningen te maken. Beelbellen wordt gemiddeld met een 9 gewaardeerd en is voor alle groepen deelnemers in een stroomversnelling gekomen door de coronapandemie.

5
SSPF heeft een middenloonregeling. Dat wil zeggen dat het pensioen dat uiteindelijk wordt uitgekeerd, een gemiddelde is van je salaris tijdens je Shell-dienstverband. In het nieuwe pensioenstelsel wordt dit anders. In het pensioenakkoord gaat men uit van een premieregeling waarbij de hoogte van je pensioen wordt bepaald door de ingelegde premie en het behaalde rendement. Deze regeling moet uiterlijk 1 januari 2027 ingaan. Shell en de Centrale Ondernemingsraad zijn in gesprek hoe de nieuwe regeling moet worden vormgegeven.

 6
SSPF belegt in totaal 31 miljard euro. Dit bedrag wordt gespreid over verschillende categorieën, zoals aandelen, vastrentende waarden, vastgoed en meer. Door het vermogen te spreiden, worden de risico’s op lange termijn verminderd en kunnen schommelingen opgevangen worden.

 7
Maatschappelijk verantwoord beleggen staat bij jouw pensioenfonds hoog op de agenda. Om de bedrijven waarin we investeren aan te sporen om een duurzaam beleid te voeren, gaan we actief het gesprek aan (engagement) en laten we onze stem horen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Alleen wanneer een bedrijf echt niet bereid is om een verantwoorde koers te varen, kunnen we tot uitsluiting overgaan.

 8
De duurzame doelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het uitgangspunt van ons beleggingsbeleid. Hierbij ligt de focus op vier doelen: Betaalbare & duurzame energie, Duurzame steden & gemeenschappen, Klimaatactie en Gendergelijkheid. Uit een deelnemersonderzoek blijkt, dat het doel ‘Betaalbare & duurzame energie’ favoriet is bij Shell-medewerkers.

 9
Deelnemers van SSPF worden ouder dan de gemiddelde Nederlander. Zo zijn er meer dan 30 gepensioneerden boven de 100 jaar. Dat betekent dat sommige mensen langer pensioen krijgen, dan dat ze voor Shell
hebben gewerkt.

 10
Op shellpensioen.nl vind je alle informatie over de pensioenregeling van SSPF. Wil je zien hoeveel je hebt opgebouwd of berekenen wat bepaalde keuzes voor jouw pensioen betekenen? Log dan in op mijn-Shellpensioen, jouw persoonlijke pensioenomgeving.

 11
SSPF hecht veel waarde aan diversiteit. In de praktijk betekent dit dat we een omgeving hebben gecreëerd waarin iedereen zich prettig voelt - ongeacht leeftijd, geslacht of achtergrond - en daardoor het beste van zichzelf kan laten zien. Dit leidt uiteindelijk ook tot betere discussies in het bestuur.

Over Oscar van Iersel

Sinds januari 2020 zit Oscar van Iersel (37) in het bestuur van SSPF. Samen met de 7 andere bestuursleden zet hij zich in voor een goed Shell-pensioen. “Het bestuur is een heel fijne groep om mee samen te werken. Het ene bestuurslid zit middenin zijn of haar carriëre, terwijl de ander al gepensioneerd is. Die mix zorgt voor een ontzettend leuke dynamiek. In de korte tijd dat ik in het bestuur zit, heb ik al zoveel geleerd. Bijvoorbeeld over de complexe beleggingsportefeuille, iets waar ik in mijn dagelijkse Shell-functie als HR Manager niet mee te maken heb. Van tevoren had ik niet kunnen bedenken dat deze rol mij zoveel energie en verbreding zou geven!”