SSPF. Forever young.
Jaarverslag 2020 - Stichting Shell Pensioenfonds
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
De beheersing en reputatie van het fonds

Belangrijkste niet-financiële risico’s

Risico op wijzigingen in wet- en regelgeving

Het risico op wijzigingen in wet- en regelgeving (‘legal change risk’) gaat om de gevolgen voor het fonds van steeds meer, veranderende en elkaar overlappende wet -en regelgeving. Dit kan leiden tot andere waarderingen, andere en/of meer compliance verplichtingen en zelfs een direct gevolg hebben voor de toekomst van het fonds. Denk bijvoorbeeld aan de (concept)wetgeving rond het pensioenakkoord. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden onder supervisie van het bestuur proactief gemonitord zodat de impact tijdig bepaald kan worden. Waar mogelijk wordt onder regie van het bestuur deelgenomen aan het besluitvormingsproces. Dit gebeurt door directe participatie in overlegstructuren en actieve betrokkenheid in en via branche- en maatschappelijke organisaties. 

‘Covenant’ risico

Het ‘covenant risk’ is het risico dat Shell de premies of eventuele bijstortingen niet kan of wil betalen. Het bestuur monitort de financiële positie van Shell en overlegt regelmatig met Shell zodat er tijdig op ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

“Ontwikkelingen in wet- en regelgeving worden onder supervisie van het bestuur proactief gemonitord zodat de impact tijdig bepaald kan worden”

Uitbestedingsrisico

Het uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, integriteit en kwaliteit van de externe dienstverleners onvoldoende gewaarborgd is. In de uitvoering van kernactiviteiten staan continuïteit, vertrouwelijkheid en een goede kwaliteit van dienstverlening voorop. De belangen van deelnemers en overige belanghebbenden mogen geen gevaar lopen door deze uitbestedingen. Het uitbestedingsrisico wordt verkleind door een solide uitbestedingsbeleid, uitbestedingscontracten en contractmanagement. Periodiek wordt onafhankelijke ‘assurance’ verkregen.

IT-risico

Het IT-risico is het risico dat bedrijfsprocessen, IT-infrastructuur en informatie-voorziening onvoldoende integer, niet continu of onvoldoende beveiligd zijn. Een belangrijk deel van de kritische IT-systemen ligt bij derde partijen, waardoor het IT-risico in belangrijke mate een uitbestedingsrisico is.

Integriteitsrisico

Dit is het risico dat de reputatie van het fonds wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van.de organisatie, medewerkers, (mede-) beleidsbepalers, leidinggevenden of dienstverleners. SSPF voert een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) uit. Er zijn twaalf specifieke integriteitsrisico’s met bijbehorende beheersmaatregelen omschreven die operationeel worden getoetst, waaronder de voorwaarden die in het uitbestedingsbeleid zijn geformuleerd.