SSPF. Forever young.
Jaarverslag 2020 - Stichting Shell Pensioenfonds
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Risicomanagementsysteem

Three lines of defense

Het risicomanagementsyteem heeft een ‘first, second and third line of defense’. De verantwoordelijkheid voor risicobeheersing is aan diegene die primair verantwoordelijk is voor het betreffende proces. Dit is de ‘first line of defense’ – de eerste verdedigingslinie – van het risicomanagement van het bestuur.
Als tweede ofwel ‘second line of defense’ heeft SSPF een proces voor risicobeheersing ingericht. De afdeling Finance van SPN controleert onafhankelijk of de door de eerste lijn uit te voeren controles gedegen zijn uitgevoerd en of de beheersmaatregelen effectief zijn. Ze gebruiken daarbij de zogenoemde Risk and Control Self Assessment (RCSA)-cyclus. In de RCSA wordt bepaald hoe groot de kans is dat een bedreiging zich voordoet en wat de mogelijke impact is. Tevens wordt de opzet, inrichting en werking periodiek geëvalueerd. Tenminste elke drie jaar vindt er een eigenrisicobeoordeling plaats waarbij het totale risicomanagement-systeem in opzet en werking wordt geëvalueerd en waarvan verslag wordt gedaan aan het bestuur en DNB.

Sleutelfuncties
Eén van de bestuursleden is door SSPF tot ’sleutelfunctiehouder risicobeheer’ benoemd: de portefeuillehouder risicomanagement in het bestuur. De Finance Manager van SPN is vervuller van de sleutelfunctie risicobeheer en ondersteunt de Sleutelfunctiehouder in de uitvoering van de tweedelijnstaken. Het bestuur is onderdeel van het risicobeheersingsproces en stelt de uitkomsten in termen van inhoudelijke wijzigingen en risicoclassificatie en -acceptatie vast.

De derde ofwel ‘third line of defense’ wordt door Shell Internal Audit gevormd, die periodiek audits bij SPN en SAMCo uitvoert. Sinds 2020 is er ook een Sleutelfunctiehouder Internal Audit door het bestuur benoemd die erop toeziet dat het proces van audit en assurance goed wordt gemanaged en hierover rapporteert aan het bestuur. Het SSPF-controleraamwerk bouwt mede op de controles van de uitvoeringsorganisaties: SPN, APS en SAMCo. Elk van deze organisaties heeft de ‘three lines of defense’ ingericht om de risico’s voor de eigen organisatie te kunnen beheersen.

Risicomanagement proces

Een footer heading

Het proces biedt een beheersingskader dat passend is bij het profiel van het fonds en de risico’s die het fonds loopt. Ieder jaar evalueert het bestuur het controleraamwerk. In 2020 zijn er meerdere aanpassingen gemaakt om het risicomanagement verder aan te scherpen en aan te passen aan de veranderende omstandigheden waaronder een update van controls rond het communicatierisico en controls ten aanzien van de implementatie van de eigenrisicobeoordeling (ERB).

Goed om te weten

Het risicomanagementraamwerk wordt continu ontwikkeld en waar nodig aangepast. In 2021 gaat SSPF voor het eerst een ERB uitvoeren. Daarnaast zullen klimaatrisico’s en de consequenties van de wettelijke invulling van het Pensioenakkoord speciale aandacht krijgen. “SSPF ziet enkele tientallen financiële en niet-financiële risico’s, waarvan de belangrijkste worden toegelicht.”