SSPF. Forever young.
Jaarverslag 2020 - Stichting Shell Pensioenfonds
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Goed bestuur en gedrag

Governance en Compliance

Governance

De Code Pensioenfondsen bevat bepalingen over het functioneren van de verschillende organen binnen het Pensioenfonds en daaraan gekoppelde thema’s. Het doel van de Code is om een goede uitvoering van de drie bestuurlijke kernfuncties te stimuleren: besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen over wat het Pensioenfonds gepland en gerealiseerd heeft. Bepalend voor de werking van de Code is hoe pensioenfondsen met de intenties van de Code omgaan, niet de mate waarin ze die naar de letter naleven (‘afvinkgedrag’). De waarde zit in de dialoog en afgewogen besluitvorming over de onderwerpen in deze Code. Dat betekent dus dat er ruimte is om af te wijken van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt. Een pensioenfonds moet de Code naleven of uitleggen hoe en waarom op sommige onderdelen wordt afgeweken. De governance van SSPF is in overeenstemming met de Code, met uitzondering van twee gebieden. Ten eerste schrijft de Code voor dat zowel in het Bestuur als in het Verantwoordingsorgaan (VO) ten minste één lid onder de veertig jaar zitting moet hebben (norm 33). In augustus 2017 voldeed het Bestuur met de benoeming van een bestuurder A op dat moment aan die eis.

Daarnaast werd medio 2019 een vrouwelijk kandidaat-bestuurslid respectievelijk een mannelijk kandidaat-bestuurslid onder de 40 jaar voor een bestuurszetel voorgedragen. Deze twee kandidaten zijn begin 2020 formeel als bestuurslid benoemd. In het verslagjaar was er in het VO geen lid jonger dan 40 jaar. Het is een gegeven dat SSPF vergrijst en dat deze trend zich in de komende jaren doorzet. Een gezonde mix naar onder meer leeftijd, geslacht en professionele achtergrond stimuleert naar de mening van het Bestuur creativiteit, vernieuwing en voorkomt tunnelvisie. Diversiteit zorgt daarmee voor een beter functioneren van zowel het Bestuur als het VO. Het Bestuur wil de diversiteit in leeftijd de komende jaren verder bevorderen. Hieraan wordt bij de successieplanning aandacht besteed.

Ten tweede bepaalt de Code dat leden van de Raad van Toezicht na bindende voordracht van het VO worden benoemd door het Bestuur (norm 39). Bij SSPF staat de werkgever als sponsor garant voor de minimaal vereiste dekkingsgraad. De sponsor heeft daarom een groot belang bij goed toezicht op het Bestuur. Om die reden is na afstemming met alle belanghebbenden gekozen voor een procedure waarbij de leden van de Raad van Toezicht, na verkregen advies van het VO op de profielschets en de kandidaat-toezichthouder, door Shell Petroleum N.V. worden benoemd.

“De compliance officer van SSPF houdt toezicht op de uitvoering en effectiviteit van de gedragscode”

Compliance

De SSPF/SPN-gedragscode geldt voor de leden van het Bestuur, de Raad van Toezicht en het VO van het fonds en voor alle medewerkers van SPN. De gedragscode heeft tot doel te verzekeren dat alle activiteiten van het Pensioenfonds en SPN op een integere wijze worden uitgevoerd en dat (de schijn van) verstrengeling van zakelijke en privébelangen wordt vermeden. Jaarlijks bevestigen alle betrokkenen de naleving over het afgelopen jaar en de naleving in het komende jaar. De gedragscode voldoet aan de door de Pensioenwet en de Wet op het financieel toezicht gestelde eisen. Daarnaast is aansluiting bij het Ethics & Compliance­ beleid van Shell gezocht. De gedragscode bevat tevens een incidenten- en klokkenluidersregeling. De compliance officer van SSPF houdt toezicht op de uitvoering en effectiviteit van de gedragscode. Organisaties waaraan SSPF-werkzaamheden heeft uitbesteed, moeten een materieel gelijkwaardige gedragscode hebben. De compliance officer van SSPF heeft jaarlijks een gesprek met de compliance~ van de uitbestedingspartners APS en SAMCo. Ter ondersteuning van de kennis op het gebied van compliance heeft de compliance officer in 2019 een compliance manual opgesteld.

De compliance officer heeft in het verslagjaar geen materiële overtredingen van de gedragscode geconstateerd en geen incidenten aan DNB gemeld. Er is sprake van een compliance- georiënteerde organisatie.

In overeenstemming met artikel 96 Pensioenwet wordt vermeld dat DNB en AFM in het verslagjaar geen corrigerende maatregelen hebben getroffen. SSPF heeft een klachten- en geschillenprocedure, die op de website is gepubliceerd. In het verslagjaar heeft zich een beperkt aantal klachten en geschillen voorgedaan. De meeste klachten zijn door APS, waar nodig in overleg met SPN, of door de Directie van SPN afgehandeld. Het Bestuur heeft in het verslagjaar geen formele beroepschriften behandeld. In 2020 heeft de Ombudsman Pensioenen geen klachten van belanghebbenden bij SSPF inbehandeling genomen.

Bestuursaangelegenheden

Evaluatie eigen functioneren van het Bestuur
In januari 2021 heeft de jaarlijkse interne zelfevaluatie van het Bestuur over het jaar 2020 plaatsgevonden. De voorzitter heeft voorafgaand aan de zelfevaluatie individuele gesprekken met bestuursleden gevoerd over hun functioneren binnen het Bestuur. In dat kader heeft de voorzitter ook met de Dean van de SPN Academy gesproken. Op basis van deze gesprekken is het individuele opleidingsplan per bestuurslid geactualiseerd en voor 2020 vastgelegd in de persoonlijke omgeving van het bestuurslid op SharePoint.

Geschiktheidsbevordering
Naast de onboarding van nieuwe bestuursleden heeft de nadruk in de SPN Academy heeft in 2020 gelegen op ‘learning by doing’ gelegen, bijvoorbeeld door middel van betrokkenheid bij projecten van SSPF en het vervullen van een focal-point-rol op een bepaald beleidsterrein. Deze activiteiten liggen in de lijn van de ‘70-20-10’-leerfilosofie binnen Shell, die stelt dat 70% van de leereffectiviteit afkomstig is van professionele ervaringen in de baan, 20% van leren van anderen (training-on-the-job) en 10% van formele trainingen.

De sterke focus op leren door doen en leren van elkaar vraagt om een professionele houding en specifieke competenties. Vanuit de SPN Academy wordt toegezien op de voortgang van de afspraken tussen voorzitter en individuele bestuursleden over de invulling van de professionele ervaringen, de ‘training-on-the-job’ en de te volgen opleidingen(en). Belangrijk onderdeel hierbij is hoe ieder individueel bestuurslid als focal point een voortrekkersrol in het bestuur vervult op een bepaald beleidsterrein.

Tevens heeft het bestuur in 2020 een tweetal een ‘capita selecta’-avonden georganiseerd, waarbij tezamen met externe deskundigen dieper op een actueel onderwerp is ingegaan. Bij de avonden is respectievelijk gesproken over ‘cybersecurity/IT Risk Management bij Shell” en ‘A perfect storm’ waarin Achmea Pensioenservices een toelichting heeft gegeven over streven om met hun nieuwe pensioenadministratiesysteem de beste digitale pensioenuitvoerder van Nederland te worden.

Organisatie

In de Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) zijn pensioenregelingen ondergebracht van maatschappijen van de Royal Dutch Shell Groep die tot het Pensioenfonds zijn toegetreden. SSPF wordt bestuurd door een bestuur. In het bestuur zijn vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden opgenomen. Er is een Raad van Toezicht die toeziet op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur. Daarnaast is er een het Verantwoordingsorgaan welke jaarlijks achteraf een oordeel geeft over het beleid in het voorafgaande kalenderjaar en de wijze waarop dat beleid is uitgevoerd, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst.

Extern toezicht
Extern toezicht op het pensioenfonds vindt plaats door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). SSPF heeft daarnaast een waarmerkend actuaris en een onafhankelijke accountant aangesteld.