SSPF. Forever young.
Jaarverslag 2020 - Stichting Shell Pensioenfonds
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
Veranderingen in wet- en regelgeving

Nieuwe wet- en regelgeving op Europees en nationaal niveau

Vanaf 10 maart 2021 geldt nieuwe Europese wet- en regelgeving voor informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. Deze verordening heet de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Maar wat behelst het?

De SFDR maakt deel uit van het Action Plan for Financing Sustainable Growth van de Europese Commissie. In dit actieplan worden - naast de SFDR - onder andere regels voorgesteld over duurzame classificaties (taxonomieën) en duurzame benchmarks van beleggingen. Sustainable finance is het antwoord van de EU om verplichtingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord van Parijs te vertalen in regels voor de financiële markten. De EU-regels moeten investeerders helpen om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen in de klimaattransitie en zo een gelijk speelveld creëren. Als gevolg van de SFDR zal SSPF haar deelnemers op een transparante manier informeren over de wijze waarop het fonds duurzaam belegt en op welke wijze negatieve duurzaamheidseffecten worden meegewogen in beleggingsbeslissingen.

De Taxonomieverordening

Een ander gevolg van het Action Plan for Financing Sustainable Growth is de introductie van een geharmoniseerd classificatiesysteem (‘taxonomie’) om te bepalen wat als duurzame economische activiteit mag worden aangemerkt. Binnen de EU treedt deze verordening vanaf 1 januari 2022 in werking. Wat het concreet betekent? Er worden stappen gezet om van duurzaam investeren de norm te maken. De regels beogen meer transparantie over de duurzaamheid van investeringen door met eenduidige definities en regels te komen. SSPF moet voortaan laten zien hoeveel procent van de beleggingen, volgens deze classificatie, daadwerkelijk duurzaam is. Hiermee wordt tegengegaan dat organisaties zich duurzamer of groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. In het verlengde daarvan worden beleggers, die willen investeren in activiteiten met een positieve impact op het milieu, hierover geïnformeerd.

"Sustainable finance is het antwoord van de EU om verplichtingen die voortvloeien uit het klimaatakkoord van Parijs te vertalen in regels voor de financiële markten"

Nieuwe Nederlandse wetgeving

Als uitvloeisel van het recent gesloten Pensioenakkoord zal een aantal onderdelen in de wetgeving wijzigen, waaronder de mogelijkheid voor de deelnemer tot het opnemen van een deel van het pensioen in een keer: het zogeheten “bedrag ineens”. Hierdoor wordt meer maatwerk mogelijk in het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. Zo krijgen deelnemers van SSPF de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden op de pensioendatum maximaal 10 procent van het opgebouwde pensioenvermogen ineens op te nemen. Dit deel van de wetgeving treedt naar verwachting in werking per 1 januari 2023.

Wet Pensioenverdeling bij scheiding

Dit wetsvoorstel bevat nieuwe regels voor de verdeling van pensioen bij scheiding. Deze nieuwe regels zijn voor onze deelnemers transparanter dan de huidige regelgeving. Volgens het wetsvoorstel krijgen ex-partners na scheiding een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, waardoor de ex-partners ook op het gebied van pensioen geen afhankelijkheid meer aan elkaar hebben. SSPF regelt deze verdeling automatisch voor haar deelnemers die zijn gescheiden, tenzij de deelnemers van deze standaard regeling willen afwijken. Ook wordt het bijzonder partnerpensioen alleen berekend over de huwelijkse periode. Nu wordt ook nog de voorhuwelijkse periode meegeteld. De nieuwe regels zijn van toepassing op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van deze wet. De overheid is van plan om de nieuwe wet per 1 januari 2022 in te laten gaan.