SSPF. Forever young.
Jaarverslag 2020 - Stichting Shell Pensioenfonds
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Samenwerking met derden

Uitbesteding

SSPF werkt samen met diverse uitbestedingspartijen. Sommige van deze partijen besteden op hun beurt activiteiten uit aan derden (onder-uitbesteding). SSPF heeft een beleid omtrent uitbesteding. Daarin staan de uitgangspunten, het te volgen proces, de eisen die aan de uitvoerder gesteld worden, hoe de continuïteit van de uitbestede processen gewaarborgd wordt en hoe getoetst wordt of de uitvoering in overeenstemming is met de gemaakte afspraken.

Het Bestuur is en blijft verantwoordelijk voor een beheerste en integere bedrijfsvoering, ook voor het gedeelte van de werkzaamheden dat is uitbesteed. Het uitbestedingsbeleid is in 2020 ongewijzigd gebleven. Het Bestuur heeft zich gericht op het monitoren van de uitvoering van dit beleid.

Ook in tijden van crisis in 2020 is op een goede manier met de uitbestedingspartijen samengewerkt. We hebben gezamenlijk de operationele activiteiten goed uit kunnen voeren en de acties n.a.v. de strategische agenda zijn naar tevredenheid uitgevoerd.”

"Ook in tijden van crisis in 2020 is op een goede manier met de uitbestedingspartijen samengewerkt"

Controle op uitbestedingsrelaties

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van SPN, SAMCo en APS zijn vastgelegd in overeenkomsten met daaraan gerelateerde prestatiecriteria en verantwoordingsrapportages. Het Bestuur heeft de directeuren en een medewerker van SPN algemene tekenbevoegdheid (procuratie) verleend. Daarnaast beschikken APS en SAMCo over een beperkte procuratie om hun taken voor SSPF te kunnen uitoefenen. Jaarlijks ontvangt het fonds van SAMCo en APS een onafhankelijke assurance-verklaring, waarmee zij verantwoording afleggen over de opzet en de effectiviteit van de interne controlemaatregelen rondom operationele processen in dat jaar. De ontvangen assurance- rapportages worden geanalyseerd en waar nodig opgevolgd. De rapportages over 2020 bieden voldoende waarborgen omtrent de opzet, het bestaan en de effectieve werking van de interne controlemaatregelen bij SAMCo en APS. SPN en SAMCo vallen binnen het audit- programma van Shell Internal Audit (SIA) en SIA voert periodiek audits uit op de processen en controles bij SPN en SAMCo.