SSPF. Forever young.
Jaarverslag 2020 - Stichting Shell Pensioenfonds
Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen
Risicoprofiel

Draagkracht en risicobereidheid

Risicoprofiel: capaciteit en tolerantie

Aan de uitvoering van een pensioenregeling kleven risico’s. SSPF heeft daarom een raamwerk voor risicomanagement ingericht waarmee het bestuur risico’s in kaart brengt en beheerst. Hierbij wordt rekening gehouden met de langetermijndoelstellingen van het fonds en de interne en externe omgeving.
De risicodraagkracht van SSPF wordt voor een groot deel bepaald door de risicobereidheid van de sponsor, Shell Petroleum N.V. (SPNV), en haar toezegging om in geval van een dekkingstekort bij te storten. Bij het bepalen van de eigen risicobereidheid heeft het bestuur de doelstellingen van SSPF als uitgangspunt genomen. Het fonds maakt onderscheid tussen financiële en niet-financiële risico’s. Risico’s die een directe impact hebben op de omvang van de bezittingen, verplichtingen en resultaten van het fonds vallen onder de financiële risico’s. Bij niet-financiële risico’s gaat het onder meer om strategische, bestuurlijk operationele en/of reputationele risico’s.

"Bij het vaststellen van de risicobereidheid van de financiële risico’s spelen de ‘investment beliefs’ een belangrijke rol"

fcjwiefjcewiofjciojaciasdcj`ipsdjds
dcs`pod

Het bestuur bepaalt elk kwartaal of het nettorisico (het risico dat overblijft na de genomen risicobeperkende maatregelen) nog voldoet aan de risicobereidheid van het bestuur. Bij het vaststellen van de risicobereidheid van de financiële risico’s spelen de ‘investment beliefs’ een belangrijke rol. Het bestuur heeft voor de monitoring van haar risicobereidheid een aantal normen vastgesteld, waaronder de kans op bijstorting, de mogelijkheid om te indexeren, de stabiliteit van de dekkingsgraad en het Solvency Risk Budget. Dat laatste is een risicobudget waarbinnen SSPF haar strategisch beleggingsbeleid vormgeeft. Bij hogere dekkingsgraden daalt dit risicobudget, waardoor het fonds risico in de beleggingsportefeuille kan terugnemen als de dekkingsgraad stijgt. Dit kan door de investeringen in zakelijke waarden te verlagen of de mate van rentegevoeligheid van uit te keren pensioenen verder af te dekken. Over deze normen wordt op kwartaalbasis aan het bestuur gerapporteerd.

Bruto- en nettorisico

Het brutorisico is het risico zonder rekening te houden met beheersingsmaatregelen. Door het treffen van beheersingsmaatregelen wordt ernaar gestreefd het brutorisico naar een acceptabel niveau terug te brengen. Dit is het nettorisico dat het fonds ondanks het nemen van alle maatregelen nog steeds loopt. Het risico van bijvoorbeeld een cyberaanval zonder enige vorm van beschermingsmaatregelen is vrij groot (brutorisico). Door het invoeren van mitigerende ICT-maatregelen wordt het risico verkleind (nettorisico). Elk kwartaal wordt door het bestuur gekeken of het nettorisico nog binnen de risicobereidheid past. Als dat niet het geval is, worden er aanvullende maatregelen getroffen.